Nội dung công việc Loại hình kinh doanh

Hoá đơn phát sinh

Phí dịch vụ/ Tháng 
I. Lập và gửi báo cáo thuế hàng quý:

– Lập và gửi tờ thuế GTGT hàng tháng/quý

– Lập và gửi tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý (BC26)

– Lập và gửi tờ khai thuế TNCN Tạm tính tháng/quý

II. Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng:

– Lập phiếu thu – chi
– Lập phiếu phiếu xuất kho – phiếu nhập kho
– Sổ nhật ký, sổ cái các tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết các tài khoản: công nợ, hàng tồn kho, TSCĐ…
– Theo dõi hạch toán phân bổ chi phí
– Lập bảng lương và soạn hợp đồng

III. Thực hiện quyết toán thuế hàng năm

– Quyết toán thuế TNCN bằng phần mềm
– Quyết toán thuế TNDN bằng phần mềm HTKK
– Lập báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả

hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC.

 Lưu ý:
– Phí dịch vụ đã bao gồm phí in hồ sơ, sổ kế toán hàng tháng

và tư vấn theo thông tư, nghị định và luật thuế mới.
– Giá dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT.

Dịch Vụ

Tư Vấn

Khách Sạn

Thương Mại

Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 1.500.000 đồng
Trường hợp đặt biệt 300.000 đồng

Sản Xuất

Xuất Khẩu

Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 1.500.000 đồng
Trường hợp đặt biệt Thỏa thuận

Nhà Hàng

Vận Tải

Nhập Khẩu

Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 1.500.000 đồng
Trường hợp đặt biệt Thỏa thuận
Xây Dựng Không phát sinh 300.000 đồng
Có phát sinh vào/ra 500.000 – 1.500.000 đồng
Trường hợp đặt biệt Thỏa thuận

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính năm.

           Số hoá đơn/ Tháng                     Thương mại – Dịch vụ                      Sản xuất                                  Xây dựng                 
Từ 1 – 10 Hoá đơn 2.000.000 đồng 3.000.000 đồng 3.000.000 đồng
Từ 11 – 25 Hoá đơn 4.000.000 đồng 6.000.000 đồng 6.000.000 đồng
Từ 26 – 50 Hoá đơn 6.000.000 đồng 9.000.000 đồng 9.000.000 đồng
Trên 50 Hoá đơn Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

Báo giá sơ bộ bên trên có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình trạng sổ sách, hoá đơn – Chứng từ và doanh thu của từng doanh nghiệp.

Để nhận được báo giá dịch vụ kế toán chi tiết xin Vui lòng – Nhất máy – Gọi ngay: 0938830883